A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chấn chỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020 - 2021

Ngày 22 tháng 10 năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 1411/SGDĐT-KHTC về việc chấn chỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020 - 2021. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Công văn số 987/SGDĐT-KHTC ngày 19 tháng 8 năm 2020 về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục công lập năm học 2020 - 2021, trong đó, cần tập trung:

Văn bản mới