A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” ngành Giáo dục giai đoạn 2020 - 2025

Ngày 02/11/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Kế hoạch số 1374/KH-BGDĐT về thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” ngành Giáo dục giai đoạn 2020 - 2025 (sau đây gọi tắt là Phong trào thi đua) với các nội dung chính:

Văn bản mới